logo_spp

home / statut

Statut Stowarzyszenia Pacjent Polski

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pacjent Polski zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z chwilą wpisania do rejestru Stowarzyszeń nabywa osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

Stowarzyszenie może powoływać oddziały, które będą posiadały osobowość prawną, podlegające rejestracji przez właściwe sądy rejestrowe, oraz sekcje działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu prowadzące działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania, a także związku stowarzyszeń.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: STOWARZYSZENIE PACJENT POLSKI (nazwa oddziału), STOWARZYSZENIE PACJENT POLSKI SEKCJA (nazwa sekcji).

§ 7

Stowarzyszenie używa następującego znaku graficznego:

logo_spp

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i środki działania

§ 1

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. Wspieranie osób dotkniętych chorobami ostrymi i przewlekłymi.
 2. Troska o dostępność produktów leczniczych, technologii medycznych, metod leczenia i artykułów sanitarnych.
 3. Pomoc w rehabilitacji chorych.
 4. Wspomaganie rozwoju wiedzy i nauki medycznej.
 5. Przygotowywanie opracowań, wystąpień, manifestów dotyczących problemów zdrowotnych.
 6. Zdobywanie i popularyzacja wiedzy na temat chorób ostrych i przewlekłych.
 7. Opieka i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym.
 8. Aktywizacja zawodowa, społeczna, turystyczno-rekreacyjna osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz seniorów.
 9. Współpraca z instytucjami o podobnych celach, organizacjami, środowiskami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi reprezentującymi społeczeństwa całego świata.
 10. Organizowanie wymiany doświadczeń między środowiskami i organizacjami związanymi ze Stowarzyszeniem.

§ 2

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne świadczenie na rzecz swoich członków różnorodnych form wspierania i pomocy:

 1. Akcje informujące społeczeństwo o celach, formach działalności i potrzebach Stowarzyszenia.
 2. Działalność charytatywną zmierzającą do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Organizowanie spotkań charytatywnych i naukowych.
 4. Popieranie projektów oraz inicjatyw mających na celu pomoc osobom dotkniętym chorobami.

§ 4

 1. Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały finansowane są ze składek członkowskich, z darowizn, dotacji, zapisów i ze spadków.
 2. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zmagające się z chorobami ostrymi i przewlekłymi (pacjenci oraz opiekunowie ich reprezentujący).
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych
  2. Członków honorowych
  3. Członków wspierających

§ 2

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, deklarująca chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i utożsamiająca się z jego celami.
 2. Przyjęcie członka zwyczajnego w poczet członków następuje z mocy niniejszego statutu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej w siedzibie głównej lub w siedzibie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia z chwilą opłacenia składki członkowskiej.
 3. Zarząd Oddziału każdorazowo zawiadamia pisemnie o przyjęciu nowego członka Zarząd Główny. Kandydaci uzyskują prawa członka zwyczajnego po zatwierdzeniu przyjęcia do Stowarzyszenia przez Zarząd Główny.

§ 3

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. brania udziału w zajęciach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie i jego Sekcje,
 4. korzystania z pomocy współpracujących ze Stowarzyszeniem i jego Sekcjami specjalistów,
 5. informacji dotyczącej bieżącej działalności Stowarzyszenia i jego Sekcji,
 6. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 4

Członkowie zwyczajni mogą przynależeć tylko do jednego oddziału Stowarzyszenia.

§ 5

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego Sekcji,
 2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 3. wspierania celów Stowarzyszenia poprzez aktywny udział w zajęciach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. śmierci,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  3. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu nieopłacenia składki rocznej bez wyjaśnienia przyczyn, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  5. nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny na pisemny i udokumentowany wniosek Zarządu Oddziału. O skreśleniu z listy członków zwyczajnych Zarząd Główny powiadamia zainteresowanego pisemnie.
 3. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek może być ponownie przyjęta do Stowarzyszenia na zasadach określonych w paragrafie 2. i 3. niniejszego rozdziału, jednakże staż członkowski będzie liczony od daty powtórnego przyjęcia.

§ 7

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym niebędącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz kosztów uczestniczenia (wpisowego) w zjazdach naukowych Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy, obywatel polski, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 5. Członek honorowy nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
 6. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów obecnych członków na pisemny wniosek 20 członków zwyczajnych po wysłuchaniu sprawozdania powołanej przez Zarząd Główny komisji specjalnej.

§ 8

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje stałą współpracę ze Stowarzyszeniem, oddziałem lub sekcją i wnosi roczną składkę członkowską w wysokości uzgodnionej między stronami lub proponuje inne formy wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia zaakceptowane przez Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji zależnie od woli członka wspierającego wyrażonej na piśmie. O przyjęciu członka wspierającego oddziały i sekcje powiadamiają Zarząd Główny z określeniem zakresu i warunków współpracy. Zarząd Główny zatwierdza przyjęcie członka wspierającego na piśmie z prawem zgłoszenia zastrzeżeń zarówno co do osoby, jak i warunków przyjęcia do Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mogą fundować stypendia przeznaczone na rozwój działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach i zjazdach naukowych zorganizowanych przez wspieraną jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Komitet Organizacyjny.
 5. Członkowie wspierający nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego.
 6. Skreślenia z listy członków wspierających w zależności od szczebla współpracy dokonuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji:
  1. na wniosek członka wspierającego wyrażony na piśmie,
  2. wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok lub niewywiązywania się z deklarowanych form współpracy,
  3. wskutek nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 7. O skreśleniu z listy członków wspierających współpracujących z oddziałem i sekcją Zarząd Oddziału i Sekcji powiadamia pisemnie z uzasadnieniem Zarząd Główny, który zatwierdza tę decyzję. O skreśleniu z listy członków wspierających zainteresowany jest informowany pisemnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Rozdział IV Władze stowarzyszenia

§ 1

Organy Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd Główny.
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 2

 1. Kadencja organów Stowarzyszenia wymienionych w § 1 pkt. 2-3 trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 4.
 2. Członkami władz Stowarzyszenia mogą zostać :
  1. członkowie zwyczajni
  2. członkowie honorowi , posiadający obywatelstwo polskie.

§ 3

 1. Organy Stowarzyszenia wymienione w § 1 pkt. 2-3 mogą uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Możliwość ta nie dotyczy funkcji prezesa, przewodniczącego oddziału i sekcji. Dokooptowanie nowych członków następuje w formie uchwały organu, zatwierdzonej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 2. W przypadku opróżnienia stanowiska Prezesa Zarządu Głównego jego funkcję obejmuje tymczasowo Wiceprezes Zarządu Głównego. W takim przypadku Wiceprezes Zarządu Głównego ma 30 dni na zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które wybiera nowego Prezesa Zarządu Głównego.
 3. W przypadku opróżnienia stanowiska Przewodniczącego Sekcji jego funkcję obejmuje tymczasowo Prezes Zarządu Głównego. W takim przypadku Prezes Zarządu Głównego ma 30 dni na zwołanie Walnego Zebrania Członków Sekcji, które wybiera nowego Przewodniczącego Sekcji.
 4. W przypadku opróżnienia stanowiska Przewodniczącego Oddziału jego funkcję obejmuje tymczasowo Prezes Zarządu Głównego. W takim przypadku Prezes Zarządu Głównego ma 30 dni na zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału, które wybiera nowego Przewodniczącego Oddziału.

§ 4

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 5

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz w roku.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia co 2 lata mają charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybierane są Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna.
 5. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Zarząd Główny powiadamia pisemnie członków co najmniej na 30 dni przed terminem z podaniem proponowanego porządku dziennego.
 6. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi obywatelstwa polskiego, z głosem doradczym członkowie honorowi - obywatele państw obcych, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 7. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia otwiera prezes Zarządu Głównego proponując porządek dzienny, po którego zatwierdzeniu lub uzupełnieniu Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.
 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:
  1. uchwala główne kierunki działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia,
  2. rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
  3. chwala wysokość składki członkowskiej,
  4. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
  5. rozstrzyga w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  6. rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,
  7. podejmuje uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
  8. rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia, Zarządy Oddziałów  Sekcji zgłoszone do Zarządu Głównego co najmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków,
  9. rozpatruje inne sprawy nie należące do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ponadto wybiera Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
 10. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być wybierani ponownie. Prezes Zarządu Głównego może być powtórnie wybrany na tę funkcję dwa razy.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia. Głosowania są jawne, ale mogą być tajne na wniosek zgłoszony przez co najmniej 10 uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowania w sprawie wyboru władz są tajne. Do obliczenia głosów przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Skrutacyjną złożoną z 3 członków, którą zatwierdzają uczestnicy zebrania.
 12. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia członków są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół przekazywany jest Zarządowi Głównemu.
 13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wspólne żądanie zarządów co najmniej dwóch oddziałów lub sekcji,
  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku, obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane i odbywa się według tych samych zasad proceduralnych.

§ 6

 1. Zarząd jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą:
  1. prezes,
  2. 3 członków zarządu,
  3. przewodniczący oddziałów Stowarzyszenia,
  4. przewodniczący sekcji Stowarzyszenia,
  5. redaktor naczelny organu prasowego Stowarzyszenia,
  6. specjalista krajowy, doradca medyczny; jeśli nie jest on członkiem Stowarzyszenia, posiada tylko głos doradczy.
 3. Prezes Zarządu Głównego jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu po wyborze, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów wybiera spośród członków Zarządu , wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Kandydatów na tę funkcję zgłasza rozpoczynający kadencję prezes i/lub członkowie Zarządu Głównego. Wybór jest ważny, jeśli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 statutowego składu Zarządu Głównego.
 5. Ustępujący Zarząd Główny przekazuje nowo wybranym władzom Stowarzyszenia w ciągu od zakończenia kadencji Zgromadzenia wszelkie akta i majątek Stowarzyszenia.
 6. Do zadań Zarządu Głównego należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza wydatków i budżetu oraz zatwierdzania bilansu rocznego Stowarzyszenia,
  4. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zgromadzenie Członków,
  5. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i sekcji oraz nadzór nad ich działalnością, czuwanie nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia przez sekcje i oddziały,
  6. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i prowadzenie ewidencji członków,
  7. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń i uchwalanie projektowanego porządku obrad, opracowywanie i zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
  8. występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
  9. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  10. przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów,
  11. zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia,
  12. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
  13. zatrudnianie pracowników Zarządu Głównego, zgodnie z przepisami prawa pracy, oraz decydowanie o wysokości ich poborów.
 7. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia ustala zakres czynności członków Zarządu Głównego.
 8. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub w razie jego nieobecności - wiceprezesa.
 9. W celu realizacji swoich zadań Zarząd Główny może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem.
 10. Zarząd Główny może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Posiedzenia Zarządu Głównego są protokołowane.
 12. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes w razie nieobecności prezesa.

§ 7

 1. Prezes Zarządu Głównego:
  1. kieruje pracami Zarządu Głównego,
  2. zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego,
  3. reprezentuje Stowarzyszenie na zasadach określonych w niniejszym statucie,
  4. prowadzi posiedzenia Zarządu Głównego i otwiera Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
  5. dba o dobry wizerunek Stowarzyszenia i promocję przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie,
  6. koordynuje działania Zarządu Głównego, oddziałów terenowych i sekcji Stowarzyszenia, w tym dba o szybki przepływ informacji między Zarządem Głównym, oddziałami terenowymi i sekcjami.

§ 8

 1. Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia sprawuje swoją funkcję w stałej siedzibie Zarządu Głównego.
 2. Do zadań sekretarza Zarządu Głównego należy:
  1. prowadzenie ewidencji członków i jej bieżące aktualizowanie,
  2. informowanie Zarządu Głównego o stanie realizacji uchwał Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia,
  3. opracowywanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu Głównego,
  4. sporządzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego,
  5. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji i pieczęci Stowarzyszenia.
 3. Sekretarz Zarządu Głównego przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na każdym Zebraniu Zarządu Głównego.

§ 9

 1. Skarbnik Zarządu Głównego zarządza majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Skarbnik Zarządu Głównego nadzoruje prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych sekcji i oddziałów Stowarzyszenia oraz innych wpływów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały.

§ 10

 1. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Protokół z wyborów zostaje przekazany Zarządowi Głównemu.
 2. Kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz ustępujący Zarząd.
 3. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje pracę komisji rewizyjnych oddziałów Stowarzyszenia.
 5. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przedstawia Zarządowi Głównemu do wiadomości.
 6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.
 7. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności, a na zebraniach o charakterze sprawozdawczo-wyborczym - sprawozdanie łącznie.
 8. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 9. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

Sekcje Stowarzyszenia

§ 1

W celu ukierunkowanej na konkretne schorzenie pomocy członkom Stowarzyszenia mogą być tworzone Sekcje zajmujące się danym problemem medycznym (schorzeniem), które mają charakter ogólnokrajowy.

§ 2

Sekcje powołuje, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyznaczając tymczasowego przewodniczącego Sekcji, który zwołuje zebranie organizacyjne Sekcji, na którym członkowie założyciele Sekcji (min. 15 osób) dokonują wyboru władz Sekcji.

§ 3

Członkiem Sekcji może być każdy członek zwyczajny i honorowy Stowarzyszenia. Sekcje mają prawo przyjmowania członków wspierających zgodnie z rozdziałem III Statutu.

§ 4

Władzami Sekcji są:

 1. Walne Zebranie Członków Sekcji.
 2. Zarząd Sekcji.

§ 5

Sekcje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji, a zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

§ 6

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji,
  2. wybór Zarządu Sekcji: przewodniczącego i członka Zarządu
  3. uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminu,
  4. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji. Uchwała taka musi być przyjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji.
 2. Walne Zebranie Członków Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji.
 3. Walne Zebranie Członków Sekcji ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 7

 1. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego i członka zarządu.
 2. Przewodniczący Sekcji i członek zarządu jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zebrania Członków Sekcji.
 3. Do zadań Zarządu Sekcji należy:
  1. prowadzenie działalności zgodnie z założeniami zgłoszonymi przy tworzeniu Sekcji,
  2. kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Sekcji, postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwały władz Stowarzyszenia,
  3. prowadzenie ewidencji członków Sekcji.
 4. Uchwały Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub członka zarządu.

§ 8

 1. Do działalności Sekcji odnoszą się wszystkie przepisy obowiązujące Stowarzyszenie, z tym że kontrolę nad działalnością Sekcji sprawuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Sekcji składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

§ 9

Kadencja Zarządu Sekcji trwa 2 lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji powinno się odbyć nie później niż 6 miesięcy przed wyborem nowego Zarządu Głównego.

§ 10

Przewodniczący Zarządu Sekcji lub członek zarządu reprezentuje Sekcję w stosunku do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, a także na zewnątrz.

§ 11

 1. Sekcja może być rozwiązana przez Zarząd Główny na skutek:
  1. zaniechania działalności,
  2. działalności niezgodnej z założeniami,
  3. na pisemny wniosek 2/3 członków Sekcji,
  4. zmniejszenie się liczby członków poniżej liczby potrzebnej do założenia Sekcji.

§ 12

W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz, uzupełnienie następuje spośród członków, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.

Rozdział VI

Oddziały terenowe stowarzyszenia

§ 1

Oddział terenowy tworzy się na podstawie uchwały Zarządu Głównego z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 30 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 2

Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby Zarządu ustala Zarząd Główny.

§ 3

W celu utworzenia Oddziału Zarząd Główny powołuje tymczasowego przewodniczącego, który zwołuje zebranie organizacyjne Oddziału, na którym dokonuje się wyboru władz Oddziału.

§ 4

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 5

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału mają charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywają się co 2 lata, nie później niż 6 miesięcy przed wyborem nowego Zarządu Głównego.
 4. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zarządu Głównego, Rewizyjnej Oddziału,
  2. wybór przewodniczącego Oddziału,
  3. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych Oddziału lub z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
 6. W Walnych Zebraniach Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi - obywatele polscy, natomiast z głosem doradczym pozostali członkowie i zaproszeni goście.
 7. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne podejmować uchwały zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionychdo głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania.
 9. Walne Zebranie Członków Oddziału jest prowadzone przez przewodniczącego i sekretarza, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania. Przebieg Walnego Zebrania Członków Oddziału protokołuje się, a kopię protokołu przesyła do Zarządu Głównego.

§ 6

 1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Przewodniczący Oddziału jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zebrania.
 3. Pozostali członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego przewodniczącego Oddziału lub uczestników Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów wybiera przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 2 lata. Ustępujący członkowie władz ogą być wybierani ponownie.
 5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
  2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, postanowieniami Statutu i uchwałami Stowarzyszenia,
  3. realizowanie celów Stowarzyszenia na obszarze swej działalności,
  4. prowadzenie ewidencji członków oddziału,
  5. zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Oddziału ma obowiązek składania corocznych sprawozdań Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia ze swej działalności merytorycznej i finansowej.
 7. Działalność oddziałów opiera się na samofinansowaniu. Członkowie wpłacają należne składki do 31 marca każdego roku na konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Zarząd Główny Stowarzyszenia odprowadza do 30 czerwca danego roku 50% wpływów ze składek członkowskich do właściwych oddziałów regionalnych.
 8. Uchwały Zarządu Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 9. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesięcy i są protokołowane.
 10. Zarząd Oddziału w granicach swych kompetencji reprezentuje Oddział Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.
 11. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia składa Przewodniczący wraz z jednym członkiem Zarządu Oddziału.

§ 7

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób wybieranych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 5. Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału składa corocznie sprawozdania ze swej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdanie z działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
 7. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 8

 1. W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz i organów, uzupełnienie następuje spośród członków, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.
 2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 składu władz, właściwy zarząd albo pełnomocnik wyznaczony przez zarząd wyższego szczebla, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Oddziału dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

§ 9

 1. Zarząd Główny może rozwiązać Oddział terenowy Stowarzyszenia na skutek:
  1. zaprzestania działalności,
  2. działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia,
  3. podziału istniejącego oddziału terenowego na dwa lub więcej oddziałów terenowych albo połączenia dwóch lub więcej oddziałów terenowych w jeden,
  4. na pisemny wniosek 2/3 członków oddziału,
  5. zmniejszenie się liczby członków poniżej liczby potrzebnej do założenia Oddziału terenowego.

Rozdział VII

Biuro Zarządu Głównego

§ 1

W siedzibie Stowarzyszenia działa Biuro Zarządu Głównego.

§ 2

Strukturę i zakres działalności Biura Zarządu Głównego określa prezes Zarządu Głównego w regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Główny. Pracowników Biura Zarządu zatrudnia prezes Zarządu Głównego.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 1

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, pieniądze otrzymywane w drodze darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń, nabyte w czasie istnienia Stowarzyszenia,
  2. składki członkowskie,
  3. odsetki od kwot zdeponowanych w bankach.
 2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia podpisuje prezes wraz z sekretarzem lub skarbnikiem Zarządu Głównego.
 3. Do składania oświadczeń innych niż wymienione w pkt. 2 uprawnieni są samodzielnie prezes, wiceprezes lub sekretarz Zarządu Głównego.

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia

§ 1

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Zmieniony Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 2

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być zużyty jego majątek.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenia w razie jego likwidacji będą członkowie Zarządu Głównego.
Relacje

 

Dyżury
Dom Kultury "Natolin",
ul. Na Uboczu 3, Warszawa

W każdą środę od 9:00 - 12:00

tel.: (22) 409-29-31 (środy)

tel.: 602-767-735 (pn-pt)

Wykaz spotkań i dyżurów Zarządu SPP w 2018 r.

Deklaracja członkowska
deklaracja_spp
Zostań darczyńcądarczynca_logo